RE/MAX Prestige

Výpověď z nájmu - kdy ji může dát pronajímatel a kdy nájemce

 

Nájmy jsou nyní hojně diskutované téma, především s ohledem na rostoucí ceny nájemného, což je spojeno se stále více pociťovaným nedostatkem nabízených bytů k pronájmu. Nebo jinak: narůstá zájem o nájemní bydlení úměrně tomu, jak klesá zájem o koupi bytů a nemovitostí obecně. V této souvislosti je tedy určitě zajímavé se podívat, jak jsou řízeny vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem v případě výpovědi z jedné či druhé strany.

Při podání výpovědi z nájmu se nájemce i pronajímatel musí řídit občanským zákoníkem. Pozor si dejte zejména na neplatné ustanovení o možnosti výpovědi bez udání důvodu ze strany pronajímatele a nájemce, nebo výpověď ze strany pronajímatele za porušení nájemní smlouvy, které ovšem není až tak vážné, aby za něj bylo možné dát výpověď z bytu či domu.

Pojďme se podívat, jaké výpovědi jsou dle občanského zákoníku možné:

 Možnosti výpovědi ze strany nájemce:

1) Bez udání důvodu (§2231)

Nájemce může dát výpověď z nájmu bez udání důvodu jen pokud se jedná o nájem na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je 3 měsíce.

2) Změna okolností (§2287)

Nájemce může dát výpověď z nájmu na dobu určitou v případě, že se mu změnily osobní okolnosti tak, že nelze po nájemci rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Výpovědní lhůta je 3 měsíce.

3) Nemovitost nepoužitelná k bydlení (§ 2227 a § 2266)

Nájemce má možnost nájem vypovědět, pokud se nemovitost stane k bydlení nepoužitelná, nebo v případě kdy pronajímatel neodstranil poškození či vadu nemovitosti v dostatečné lhůtě. Taková výpověď je bez výpovědní doby a tedy by k ukončení nájmu mělo dojít neprodleně po doručení výpovědi.

Možnosti výpovědi ze strany pronajímatele:

1) Pronajímatel potřebuje nemovitost užívat (§ 2288)

Pokud pronajímatel potřebuje byt pro sebe z osobních důvodů, nebo potřebuje byt pro své příbuzné, může dát nájemci výpověď z bytu, avšak jen v případě, že nájem je sjednán na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je 3 měsíce.

2) Porušení smlouvy nájemcem 

Do kategorie zvlášť závažného porušení nájemní smlouvy (§ 2291) spadají důvody:

 • Nájemce neplatí nájemné a náklady na služby alespoň po dobu 3 měsíců,
 • Nájemce poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem,
 • Nájemce způsobuje škody na majetku, nebo obtíže pronajímateli či ostatním osobám, které v domě bydlí,
 • Nájemce užívá byt neoprávněným způsobem, nebo k jinému účelu, než bylo stanoveno v nájemní smlouvě.

Před výpovědí musí pronajímatel nejdříve nájemce vyzvat, aby zanechal svého „závadného“ chování a upozornit ho, že mu hodlá dát z tohoto důvodu výpověď. Teprve pokud nájemce své chování nezmění, může přistoupit pronajímatel k výpovědi. K předání nemovitosti by mělo dojít bez zbytečného odkladu po doručení výpovědi, nejdéle pak do 30 dní.

Do hrubého porušení smlouvy spadají okolnosti:

 • Nájemce dal byt do podnájmu bez souhlasu pronajímatele (při pronájmu celého bytu) nebo bez vědomí pronajímatele (při podnájmu části bytu, zbývající část nájemce užívá),
 • Nájemce neoznámí zvýšení počtu osob v nemovitosti,
 • V bytě žije více osob, než přísluší velikosti bytu,
 • Nájemce opakovaně zanedbává běžnou údržbu bytu,
 • Nájemce neoznámil pronajímateli potřebu okamžitých oprav,
 • Nájemce provedl stavební úpravy v bytě bez souhlasu pronajímatele,
 • Nájemce nezaplatil část jistiny (tzv. kauce),
 • Nájemce neumožňuje prohlídku bytu pronajímatelem,
 • Nájemce neumožnil opravy a údržbu bytu ze strany pronajímatele.

Počátek běhu výpovědní lhůty je stanoven vždy na první den kalendářního měsíce následujícího poté, co byla výpověď druhé straně doručena dle ustanovení ve smlouvě.

Pro další pronájem Vaší nemovitosti se můžete obrátit na naši realitní kancelář. Pomůžeme Vám s vyhledáním kvalitních nájemců, a připravíme nájemní smlouvy, které předejdou případným problémům.

Autor: Pavel Šilha